1. Panalangin Ng Pag-Lilinis 1 (Cleansing Prayer)

Pari/ Namumuno:
Amang nasa Langit, sa Ngalan ni Hesu-Kristo, aming Panginoon at Manunubos, sa Kapangyarihan ng Espiritu Santo, aming idinadalangin na mapasa-amin ngayon ang nag-papalinis Mong Kapangyarihan na nagmulula sa Kamahal-mahalang Dugo ng Iyong Anak.

Pakalinisan Mo po kami at hugasan ng Dugo ng Inyong Anak, mula sa aming mga ulo hanggang sa talampakan ng aming mga paa.

Hayaang manuot ang Kaniyang Dugo sa kaibuturan ng aming mga buto upang malinis kami sa anumang karumihang kumapit sa aming pagkatao at sa aming espiritu mula sa mga masasamang espiritung nakasagupa namin sa aming pagganap sa gawaing ito ng pagpapalaya at paghilom.

Pahiran Mo po kami ng mga Kaloob at Biyaya ng Espiritu Santo at papanariwain ang aming mga katawan, kaluluwa at espiritu. At nawa sa pamamagitan ng tanda ng Iyong Banal na Krus ay mapalayas ang lahat ng masasamang espiritu mula sa amin. † Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.