STEP 7: CONSECRATION PRAYERS

MGA DALANGIN NG PAGTATALAGA

Matapos ang pagpapalaya, mahalagang mapunan ang kawalang iniwan ng masasamang espiritu ng banal na grasya ng Diyos. Dadalangin ang biktima ng mga sumusunod na pagtatalaga ng sarili. Kung hindi makababasa ang biktima, dadasalin ng namumuno ang dalangin sa susunod na seksyon.