1. Pagtatalaga Ng Biktima Sa Banal Na Puso Ni Hesus

Pari/ Namumuno:
O Puso ni Hesus, bukal ng lahat ng biyaya, sinasamba Ka namin, iniibig Ka namin, at kami’y nagsisisi sa lahat ng aming mga kasalanan.

Narito po si N. upang ialay sa Iyo ang puso niya. Gawin Mo po siyang mapag-kumbaba, mapagbigay, malinis at laging handang sundin ang Inyong kalooban. Igawad Mong mabuhay siya sa Iyong Pag-ibig at para lamang sa Iyo.

Pagsanggalan Mo po siya sa gitna ng mga panganib, aliwin siya sa gitna ng kaniyang kapighatian, gawaran siya ng kalusugan sa kaniyang pangangatawan, pag-alalay sa lahat ng kaniyang mga pansamantalang pangangailangan, at ang Inyong pagbabasbas sa lahat ng kaniyang mga minimithi, adhikain at mga gawain, at biyayaan po siya ng banal na pagtawid sa kabilang buhay.

O Pinaka-maawaing Hesus, itinatalaga ni N. ang kaniyang sarili ngayon at sa lahat ng panahon sa Inyong Kabanal-banalang Puso. Hesus na may maamò at mapag-kumbabang Puso, gawing ang puso namin ay matulad sa Inyong Puso. Amen.