5. Ungodly Vows Or Pacts

Panalangin Sa Pagpapawalang Bisa Ng Mga Pakikipa-Kasunduan O Kontrata Sa Masasamang Espiritu

Biktima:
Sa Ngalan ni † Hesu-Kristo, Panginoon ko at Diyos ko, ay ipinahahayag ko ang aking kalayaan mula sa pagkakagapos ng masasamang espiritu na naka-ugat sa mga espiritual na pagkakapit, pagtatali, pagpapasan, o espirituwal na pambubuyo, sumpa at panunuligsa sa akin, na maaaring dumikit at kumapit sa akin dala na rin ng mga masasamang pakikipag-kaibigan, pakikisama o pakikibagay, dala na rin ng mga pakikipag-ugnayan sa masasamang espiritu, o dala ng mga masasamang karanasan ko ng pang-aabuso sa akin, batid ko man o hindi, sa isip, salita o sa pangangatawan at emosyon ko, o dahil sa aking pakikipag-ugnayan sa mga taong nagdadala sa akin sa espirituwal na panganib.

|Sa Ngalan ni † Hesu-Kristo, Panginoon ko at Diyos ko, ay pinagsisisihan, itinatakwil at binabawi ko ang lahat ng mga panata, pangako, kasunduan o kontrata na aking pinasok, ginawa, sinabi o inisip, na may kaugnayan kay Satanas, sa Demonyo at sa masasamang espiritu, sa anumang pagkakataon sa aking buhay. Ipinahahayag ko rin ang paglaya ko sa anumang panata, pangako, kasunduan o kontrata na ginawa at pinasok ng ibang tao sa ngalan ko. | (3x)

Itinatakwil ko at pinawawalang bisa ang anumang mga impluwensyang espiritual na nagmumula sa kasamaan at kumakapit sa akin. Pinalalayas kayo ngayon ng Diyos!

Sa Kapangyarihan ni † Hesu-Kristo, ay kinakansela ng Diyos ang lahat ng natitira pang gawain ng kasamaan laban sa akin. Pinawawalang-bisa ang mga ito ng Diyos ngayon. Inuutusan kayo ng Diyos na lumayas ngayon din at mapa-sakop sa Kaniyang Kapangyarihan, pumaroon sa Paanan ng Krus ni Hesu-Kristo, Panginoon ko at Diyos ko.

Ama, dinadalangin ko na lumawig pa at lumago ang mga biyayang ipinagkakaloob Mo sa akin, lalu na ang biyaya ng tunay na pagkilatis sa mga espiritu. Bagama’t hindi ako naging puspos ng karunungan sa nagdaan at naging mapagtiwala sa mga tao at mga espiritung nag-alay ng huwad na kapangyarihan, kaalaman, kaaliwan at kasaganahan, ako ay nagsisisi ngayon at nagsusumamo sa Iyong Kapatawaran at Lakas.

Sa Ngalan ni Hesu-Kristo, pinupuri Kita O Diyos na mahabagin. Sa Iyong Kaluwalhatian ay pinapawalang bisa Mo ang lehitimong karapatan ng demonyo sa akin, na dala ng aking kahinaan ay pinayagan kong gumapos sa akin sa matagal na panahon. Ipadala Mo po sa akin ang Espiritu Santo upang maging aking tanggulan. Siya nawa ang umalalay sa akin sa panahong ako ay malulumbay at manghihina. Hayaang punan ng Espiritung Banal ang mga kawalang iniwan ng mga masasamang espiritung ito. Pakinggang po ang aking dalangin sa Ngalan ni Hesu-Kristo, sa tulong ng mga pananalangin ng aking Mahal na Ina, Birheng Maria. Amen.