A. Prayer Against Demonic Retaliation

Panalangin Laban sa Paghihiganti ng Kasamaan

Pari/ Namumuno:
Aming ibinubuhos sa aming buong pangangatawan at pagkatao ang Kabanal-banalang Dugo ni Hesu-Kristong Panginoon namin at Diyos, sa pamamagitan ng tanda ng krus † .

Patuloy na ibinababad namin sa Iyong Mapagpalang Dugo O Hesu-Kristo, ang lahat ng myembro ng aming mga pamilya, ang aming mga ugnayan, ang aming mga tahanan, ang aming mga opisina at lugar kalakalan, ang aming mga pagkain, ang aming mga kabuhayan at pinagkakakitaan, ang lahat ng aming mga alagang hayop sa bahay man o sa aming kabukiran saan mang lugar, ang lahat ang aming mga kaibigan at kamag-anak, nasa estado man sila ng grasya o wala, anumang antas ng kabuhayan nila o anumang liit at lalim ng kanilang pananampalataya sa Iyo, O Diyos, at gayun din ang lahat ng aming mga prayer warriors na dumadalangin para sa aming liberation ministry na ginagampanan.

Aming tinatakpan at kinukubli sa Iyong Dugo, O Panginoong Hesu-Kristo, ang sangtinakpan ng himpapawid, kalupaan, at karagatan sa mundong ito. Tulad ng nasusulat sa aklat ng Pahayag (12:11): “Nagtagumpay ang mga nananampalataya laban sa diyablo sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan,” gayon din ngayon ay pinagtatagumpayan namin ang lahat ng paghihiganti ng mga demonyo laban sa amin sa pagganap sa Iyong Kalooban, sa tulong at awa na nagmumula sa Iyong Dugo, O Panginoon.

Sa Ngalan Mo † O Panginoong Hesu-Kristo, ay binabasag namin ang kapangyarihan ng kadilimang kumapit sa amin habang kami ay naririto at gumaganap sa Iyong tungkulin. Sinisira, winawasak at nilalansag namin ang lahat ng hibla ng sapot ni Satanas na gumapos sa amin sa panahong nagdaan. Pinawawalang bisa namin sa pamamagitan ng Iyong Dugo at Katawan ang lahat ng kapangyarihan ni Satanas na ipinadala laban sa amin at sa aming kapaligiran.

Sa Ngalan Mo † O Panginoong Hesu-Kristo, ay winawasak namin at pinawawalang-bisa ang lahat ng mga sumpa, mga kasunduang malas, pagtatatak at panghihimasok na ipinadala laban sa amin na nagmumula kay Satanas at sa kaniyang mga kampong demonyo. Iwinawaksi namin at binabasag ang lahat ng mga maka-enkantong bulong, panggagayuma o pambabarang na mula sa mga masasamang espiritu, mula man ito sa mga taong albularyo, mangkukulam o mambabarang, mga taong nagsasagawa ng mahika o mga okultong ritwal laban sa amin at sa aming tinutulungang biktima, o direktang namumula kay Satanas, hari ng kadiliman.

O Ama sa Langit, sa Makapangyarihang Ngalan ni Hesu-Kristong Anak Mo, ay nilalabanan namin at pinagwawagihan ang lahat ng panggugulo, paniniil, pambubuyo o pagsapi ng demonyo at ng kaniyang mga kampon. At pinalalayas namin ang lahat ng kadilimang ito na maaaring bumalot at manggulo sa aming pamamahinga o pagtulog sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain.

Ama Namin…

Tatakan Mo kaming lahat sa Iyong Dakilang Pag-ibig at sa Iyong Ngalan, O Diyos Ama†, Anak at Espiritu Santo. Amen.