5. Liberation Prayer 5

Panginoon, makapangyarihan sa lahat at maawaing Ama, Anak at Espiritu Santo, palayasin Mo po kay (N) ang lahat ng impluwensya ng masasamang espiritu.

Ama, sa Ngalan ni Hesu-Kristo, nagsusumamo akong kalagan sa pagkakabigkis sa Diyablo ang iyong anak. Palayain siya sa pagka-alipin ng kasamaan.

Ibuhos kay (N) ang pinaka-mamahal na Dugo ng Iyong Anak. Nawa ang kaniyang kalinis-linisang Dugo ang magpalaya sa kaniyang katawan at isipan mula sa pagkakagapos sa kasamaan. Hinihiling ko ito sa tulong ng mga pananalangin ni Birheng Maria at ni San Miguel Arkhanghel.

Sa Kapangyarihan Mo, O Hesu-Kristo, ay utusan ang mga demonyong nambubuyo at nang-aakit kay (N) na lumayas na ngayon din. Sa pamamagitan ng Iyong pagpapaka-sakit, ng Iyong koronang tinik, ng Iyong Krus, at ng Iyong Dugo at Muling Pagka-buhay, utusan mo ang mga demonyong ito na lumayas.

Ang lahat ng malakas na utos na ito kay Satanas na lumayas ay may kaganapan ngayon sa kapangyarihan lamang ng Diyos na totoo, ng Diyos na Pinaka-banal, ng Diyos na nakapang-yayari sa lahat, at sa Ngalan ni Hesu-Kristong Diyos ko at taga-pagligtas. Amen.