4. Unholy Ties

Panalangin Upang Kalagan Ang Mga Masasamang Ugnayan

Namumuno:
|Sa Kapangyarihan ng Ngalan Mo, O Hesu-Kristong Panginoon ko at Diyos ko, ay kalagan Mo po ang lahat ng masasamang ugnayan, koneksyon, pagkakasangkot at pagkaalipin sa pagitan ni (N) at ng lahat ng pinagmumulan at sanhi ng buktot na espiritu, likha man ito ng masasamang espiritu o ng mga taong kampon ng kasamaan. | (3x)

Bagama’t minsa’y pinahintulutan niyang pumasok ang masasamang espiritung ito sa buhay niya, ngayon ay kaniyang lakas loob at buong tapang na iwinawaksi at kinakalagan ang mga ito sa awa, tulong at Ngalan Mo lamang.
|At sa Iyong Ngalan, O Hesu-Kristong Panginoon ko at Diyos ko, ay nilalagot, pinuputol at kinakalag ko ang anumang ugnayan ng mga masasamang espiritung umaalipin kay (N) . | (3x)

At Iyo pong utusan, O Hesu-Kristong Panginoon ko at Diyos ko, ang lahat ng kasamaang ito na lumayas ngayon din at kagyat na mapasakop at mapasailalim sa Kapangyarihan Mo, at utusang magtungo sa Paanan ng Iyong Krus. Ikaw po ang mamahala sa kanilang sasapitin.

O Kabanal-banalang Espiritu, pumasok ka sa kawalang iniwanan ng mga masasamang espiritung ito at punan si (N) ng Iyong Banal na Pananahan, Pag-ibig at Pagkandili. Huwag hahayaang bumalik ang mga espiritung ito. Amen.