1. Seals and Consecrations

Panalanging Pagpapawalang Bisa Ng Mga Masasamang Tatak At Pagtatalaga

Namumuno:
|Sa Kapangyarihan Mo, O Hesu-Kristong Panginoon at Diyos, ay ipawalang bisa Mo po ang lahat ng masasamang pagtatatak, paghahabilin at pagtatalagang ipinataw kay (N) ng masasamang espiritu at ng mga taong kampon ng kasamaan. At sa Inyong Ngalan, O Hesu-Kristong Panginoon at Diyos, ay nilalagot at pinuputol ko ang anumang ugnayan ng mga masasamang espiritung ito laban kay (N). | (3x)

Sa Kapangyarihan Mo, O Hesu-Kristong Panginoon at Diyos, ay palayasin Mo po ngayon ang lahat ng masasamang espiritu, nang ang mga espiritung ito ay kagyat na mapasakop at mapasa-ilalim sa Kapangyarihan Mo, O Diyos, sa Paanan ng Iyong Krus. Ikaw po ang mamamahala sa sasapitin ng mga masasamang espiritung ito.

O Kabanal-banalang Espiritu, pumasok ka sa kawalan na iniwanan ng mga masasamang espiritung ito at punan Mo si (N) ng Iyong Banal na Pananahan, Pag-ibig at Pagkandili. Huwag hahayaang bumalik ang mga espiritung ito. Amen.