II. THIRD EYE

LEVEL 1: CONSECRATION OF THE NATURAL THIRD EYE (NON-OCCULT)

Biktima:
O Diyos †Amang Makapangyarihan sa Lahat, Ikaw na Maylikha sa Sangtinakpan, Ikaw na Simula at Katapusan ng aking abang buhay, Sa Iyo ang aking hininga at buhay, Sa Iyo ang aking buong katawan.

Patawarin Mo po ako sa aking mga pagkakasala Sa katawang bigay Mo sa akin.

Sa mga pagkakataong inaabuso ko ang templo ng Iyong Pag-ibig sa aking katawan,
Patawad, Panginoon ko, patawad.

Sa mga pagkakataong lubha akong naging abala sa pangangalaga ng aking katawang pisikal sa punto ng pagigig banidoso / banidosa,
Patawad, Panginoon ko, patawad.

Sa mga pagkakataong naging manhid naman ako sa pangangailangan ng aking kapwa Patawad, Panginoon ko, patawad.

Sa mga pagkakataong ginamit ko ang mga pambihirang kakayahang ipinagkaloob Mo sa akin Sa maling kaparaanan, upang panaigan ang ibang tao at manipulahin ang kapwa at mga bagay na likha Mo sa pamamagitan ng huwad na kapangyarihan, Patawad, Panginoon ko, patawad.

Sa aking kawalan ng kababaang loob sa pagkilalala na Ikaw ang pinagmulan ng aking talino at isipan, na Ikaw lamang ang puno’t hangganan ng lahat ng aking mga pambihirang kakayahan, Patawad, Panginoon ko, patawad.

Sa lahat ng aking mga sikretong pagmamalabis at kayabangan, mga sikretong pagkukunwari at kasinungalingan, Patawad, Panginoon ko, patawad.

Itinataas ko sa Iyong mga kamay at pagkakandili ang anumang mga kakayahang saykiko o psychic abilities na taglay ko pa sa aking pagkabata na hinasa ko pa at inensayo sa pagtanda na batid kong hindi pangkaraniwan sa Iyong mga nilikha.

Itinataas ko sa Iyong mga palad at pag-angkin ang anumang mga pambihirang kakayahan ng aking isipan, katawan, kaluluwa at espiritu na naipapamalas ko marahil sa aking gawain at sa aking mga ugnayan, na maaaring naka pagdulot ng kamanghaan sa mata ng ibang nilalang upang maakay lamang sila sa hunghang na paghanga sa aking kakayahan at pagkikilanlan at lalu’t higit kung naakay ko lamang sila upang lumawig ang kanilang pagkahilig sa mga bagay na may kinalaman sa okultismo at esoterismo.

Sa pamamagitang ng Krus † na ito sa aking noo (guguhit ng maliit na krus sa sariling noo gamit ang exorcised oil) ay itinatalaga ko ang mga psychic abilities na ito sa Iyong dakilang kapangyarihan lamang, † O Panginoon Ko, upang ako ay mapagsanggalan ng Iyong pag-ibig laban sa posibleng paniniil at pambubuyo ng masasamang espiritu na naghahangad umangkin sa mga kapangyarihan kong ito.

|Iwinawaksi ko ang lahat ng panunukso at pambubuyo ng masasamang espiritu sa aking buhay – Sa nagdaang panahon, ngayon at sa hinaharap – Na makibahagi sa mga gawaing okulto; Na magpalaganap ng mga katuruang esoterismo; Na gamitin ang kapangyarihang ito upang: Manghula, manggamot, manggayuma, mangulam, magsumpa, makipag-usap sa mga kaluluwa, Magbasa ng nakaraan, sumilip sa isipan ng tao, At kahit upang magpalayas sa mga masasamang espiritu, O magpalawig ng kamalayan at pagsasakatuparan ng mga pamahiin, At lahat ng mga gawaing maaaring palihim o sa isipan lamang na kinasasangkutan ng demonyo at ng kaniyang mga kampon. Iwinawaksi ko ang lahat ng ito.| (3x)

Gayun din, O † Diyos ko, ay nagsusumamo akong (guguhit muli ng maliit na krus sa sariling noo gamit ang exorcised oil) Patigilin Mo sa Iyong kapangyarihan ang lahat ng pagpapakita at pagpaparamdam ng masasamang espiritu na nagsisimula nang mangabuso ng aking psychic abilities at enhanced faculties.

Panginoon † kong Hesu-Kristo, aking Diyos at Tagapagligtas, Tanggapin Mo po ang aking bukas na Third Eye. Ikaw ang maghari at manahan sa aking buong katauhan kasama ng Espiritu † Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.

LEVEL 2: CLOSING OF THE OCCULT THIRD EYE

Biktima:
Amang nasa langit, sa Ngalan ng Iyong Anak, si Hesu-Kristong Panginoon ko at Diyos ko, ay itinatakwil ko si Satanas at ang lahat ng kaniyang mga gawa, kaisipan at panlilinlang.

|Itinatakwil ko ang mga gawa ng pangkukulam, ang paggamit ng mga pamamaraan ng dibinasyon, ang paggamit ng okultong 3rd eye at ng evil eye, ang pagsangguni sa mga kapangyarihang ito, ang pagsangguni sa mga mediums at espiritistas, ang pagpapatingin sa mga albularyong may taglay na kapangyarihang magpagaling mula sa kadiliman, ang pagsangguni sa at paggamit ng Ouija boards, tarot cards at baraha at kung anu-ano pang kagamitan upang magbasa ng nakaraan, pangkasalukuyan o ng hinaharap, ang pagsangguni sa astrolohiya, oroskopyo, numerolohiya, sa pagbabasa ng guhit ng palad, ng mga dahon ng tsa-a o ng tawas, ang lahat ng paniniwala sa mga pamahiin, ang lahat ng pakikipag-usap sa mga kaluluwa ng yumao, ang pakikilahok at paniniwala sa mga gawain ng okultismo at esoterismo at mga gawaing may pagtatangkilik sa gawang masama o tahasang kaugnay si Satanas, alam ko man ito o sanhi ng aking kamangmangan, itinatakwil ko ang lahat ng ito, sa Ngalan ng Panginoong † Hesu-Kristo, na nagkatawang-tao. At sa kapangyarihan ng Kaniyang Krus, ng Kaniyang Dugo at Muling Pagkabuhay, kinakalag ko ang lahat ng pagkakagapos nito sa akin. | (3x)

Ikinukumpisal ko ang lahat ng mga kasalanang ito sa Iyong harapan at nagsusumamo ako sa Iyong kapatawaran upang Iyong linisan. Ipinahahayag ko nang maringal sa aking labi at puso na si Hesu-Kristo lamang ang nag-iisang Anak ng Diyos. Nagsusumamo ako sa Iyo, Panginoong Hesu-kristo, na pumasok Ka at manahan sa puso kong aba, at likhain Mo akong muli ayon sa Iyong nag-iisang sadya para sa akin at sa aking makalangit na buhay.

Nagsusumamo akong ipadala Mo sa akin ang Iyong Espiritu Santo upang papag-baguhin ako ng Kaniyang biyayang nagbibigay buhay at nagpapabanal, tulad nang paghinga Mo ng Espiritu sa mga Apostoles nang Ika’y muling nabuhay, at nang pagtatatak at pagpapaibayong lakas sa kanila noong araw ng Pentekostes.

Salamat po, Makapangyarihang Ama, ayon sa kaluguran ng Inyong kaluwalhatian, sa paglilinis at pagpapalakas ng aking kalooban sa kapangyarihan ng Iyong Espiritu upang manahan sa aking puso si Hesu-Kristo, ang Iyong Anak. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakaugat at at nakasandig sa pag-ibig, nawa ay maunawaan ko, sa tulong ng mga Banal sa kalangitan, ang lawak, haba, taas at lalim ng Pag-ibig ni Kristo, na higit pa sa lahat ng karunungan, sa pamamagitan na rin Niya, si Hesu-Kristong aming Panginoon. Amen.