3. PRAYER FOR STEWARDSHIP

Lord, we thank you for the abundant spiritual blessings you bestowed upon us. We are grateful as well for the material blessings no matter how abundant or scarce they are for our stewardship.

We pray in Your mighty Name to break any evil seals and consecrations, curses and spells, unholy ties, links, evil relationships and bondages that had been cast to, made over or forged through the material and monetary blessings we receive, own and keep. Help us remember that these are given for your glory and for the greater service of the Church and of humanity.

And we ask You to bless all our relationships. These are Yours, O Lord, and we submit all these under Your most glorious authority. Amen.

Panalangin para sa Pamamahala

Panginoon, nagpapasalamat kami para sa lahat ng Inyong ipinagkatiwalang mga espiritual na biyaya sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa lahat ng mga materyal na biyayang ipinagkakaloob Mo sa amin, malaki man o maliit upang aming pamahalaan.

Sa Inyong Ngalan ay idinadalangin namin na Inyong ipawalang bisa ang anumang masasamang pagtatatak, pagtatalaga o sumpa na ginawa, sinabi o ipinadala sa mga ito o naganap sa pamamagitan nito. At kung may nabuong masasamang pakikipagugnayan sa pamamagitan nito, kalagan Mo po ito. Basbasan Mo po ang lahat ng aming ari-arian at likas na yaman. Kami’y paalalahanang ang mga bigay Mo ay laan sa Iyong ikaluluwalhati at para sa ibayong paglilingkod ng Simbhahan at ng Sangkatauhan.

Basbasan Mo, O Panginoon, ang lahat ng aming mga ugnayan. Itinataas namin ito sa Iyong maluwalhating kapangyarihan. Amen.