3. Generational Curses

Panalangin Upang Ipawalang Bisa Ang Mga Manang Sumpa

Namumuno:
Sa Ngalan ng Panginoong † Hesu-Kristo, sa kapangyarihan ng Kaniyang Salita, taglay ang espada ng † Espiritu Santo, ay pinapalaya ka ng Diyos ngayon, N., mula sa lahat ng minanang mga pagka-makasalanan, mga kahinaan, mga depekto sa iyong katauhan o karacter, mga masasamang katangian sa personalidad mo at mga cellular at genetic disorders na nasa iyong pangangatawan. Pinuputol at kinakalag ng Diyos ngayon din ang lahat ng pagkakabigkis ng iyong kaluluwa at lahat ng uri ng pagkakasangkot sa kasamaan at masasamang espiritu. Inilalagay ko ang † Krus ng Panginoong Hesu-Kristo sa pagitan mo, N. , at ng iyong mga magulang, mga lolo at lola, mga ninuno, mga kapatid, (supling, mga supling, asawa), at lahat ng mga masasamang ugnayang mayroon ka at ang mga mahal mo sa buhay, noon o sa kasalukuyan. Pinuputol ng Diyos ang lahat ng ugnayang ito, kung ito ay pakikipag-ugnayang sinimulan, pinananatili at pinamumugaran ni Satanas at ng kaniyang mga kampon, ng masasamang espiritu at ng mga anghel ng kadiliman.

Sa Kapangyarihan ng † Espiritu Santo at sa Ngalan ni † Hesu-Kristo, ay ipinahahayag ko na ikaw, N., ay malaya na, malaya nang maging ganap na anak ng Diyos muli tulad ng sadya mo noong una pa lamang na itinakda ng Diyos.

Maaaring ulit-ulitin ito.