IN-FILLING PRAYERS

Matapos maputol at mapawalangbisa at saysay ang lahat ng mga pagtatatak, pagtatalaga, mga kasunduan, kontrata at ugnayan sa masasamang espiritu ay dadasalin ng namumuno ang Pagpapatibay ng Pananahan ng Espiritu at Pagtatalaga sa Diyos.

Pagpapatibay Ng Pananahan Ng Espiritu At Pagtatalaga Sa Diyos

O Pinakabanal na Espiritu, pumarito Ka po sa mga kawalang iniwan ng mga masasamang espiritu at punan Mo ang iyong lingkod na si N. ng Iyong Banal na Pananahan, Pag-ibig at Pananggalang. Huwag Mo pong hayaang bumalik ang mga masasamang espiritung ito.

|Aking itinatalaga si N. nang buong-buo sa Iyo, O Banal na Santatlo ng + Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pananalangin ng Kalinis-linisang Mahal na Birheng Ina ng Diyos, at lahat ng mga Banal. Amen. | (3x)

Susunod ang pag-papahid ng exorcised oil.