3. Lubos Na Pagtatalaga Ng Biktima Kay Hesus Sa Pamamagitan Ni Maria

Pari/ Namumuno:
Panginoong Hesu-Kristo, narito po si (N), umaamin sa kaniyang kawalan ng katapatan at pagiging maksalanan. Ngayo ay pinapanibago at pinagtitibay niya, sa pamamagitan Mo, O Hesus ko, ang kaniyang mga pangako noong siya ay binyagan. Itinatakwil niya si Satanas magpakailanman. Itinatakwil niya ang mga pangako ni Satanas na walang kabuluhan. At itinatakwil niya ang mga masasamang adhikain ng kasamaan.

At ibinibigay niya ang buong sarili niya sa Inyo, O Hesu-Kristo, Karunungang Nagkatawang-tao, upang katulad Mo ay pasanin niya ang sariling krus habang nabubuhay, at higit na maging tapat ngayon at bukas kaysa noon.

Si N. ay lubos na sa Iyo at ang lahat ng sa kaniya ay sa Iyo, O Katamis-tamisang Hesus, sa pamamagitan ni Maria, ang Banal mong Ina. Amen.