3. Generational Curses

Panalangin Upang Ipawalang Bisa Ang Mga Manang Sumpa

Biktima:
Sa Ngalan ng Panginoong † Hesu-Kristo, sa kapangyarihan ng Kaniyang Salita, taglay ang espada ng † Espiritu Santo, ay pinapalaya ako ng Diyos ngayon mula sa lahat ng minana kong mga pagka-makasalanan, mga kahinaan, mga depekto sa aking katauhan o karacter, mga masasamang katangian sa aking personalidad at mga cellular at genetic disorders na nasa aking pangangatawan. Pinuputol at kinakalag ng Diyos ngayon din ang lahat ng pagkakabigkis ng aking kaluluwa at lahat ng uri ng pagkakasangkot ko sa kasamaan at masasamang espiritu. Inilalagay ko ang † Krus ng Panginoong Hesu-Kristo sa pagitan ko at ng aking mga magulang, mga lolo at lola, mga ninuno, mga kapatid, (supling, mga supling, asawa), at lahat ng mga masasamang ugnayang mayroon ako at ang mga mahal ko sa buhay, noon o sa kasalukuyan. Pinuputol ng Diyos ang lahat ng ugnayang ito, kung ito ay pakikipag-ugnayang sinimulan, pinananatili at pinamumugaran ni Satanas at ng kaniyang mga kampon, ng masasamang espiritu at ng mga anghel ng kadiliman.

Sa Kapangyarihan ng † Espiritu Santo at sa Ngalan ni † Hesu-Kristo, ay ipinahahayag ko na ako ay malaya na, malaya nang maging ganap na anak ng Diyos muli tulad ng sadya sa akin noong una pa lamang na itinakda ng Diyos. Amen.