3. Lubos Na Pagtatalaga Ng Sarili Kay Hesus Sa Pamamagitan Ni Maria (San Louis-Marie De Montfort)

Biktima :
Ako, si (N), hindi tapat at makasalanan, ay pinapanibago at pinagtitibay ngayon, sa pamamagitan Mo, O Jesus ko, ang aking mga pangako noong ako ay binyagan. Itinatakwil ko si Satanas magpakailanman. Itinatakwil ko ang mga pangako niyang walang kabuluhan. At itinatakwil ko ang kaniyang mga masasamang adhikain.

At ibinibigay ko ang buong sarili ko sa Inyo, Hesu-Kristo, Karunungang Nagkatawang-tao, upang katulad Mo ay pasanin ko ang sariling krus habang nabubuhay, at higit na maging tapat ngayon at bukas kaysa noon.

Ako’y lubos na Iyo at ang lahat ng sa akin ay Iyo, O Katamis-tamisang Jesus, sa pamamagitan ni Maria, ang Banal mong Ina. Amen.