2. Panalangin Ng Pag-Lilinis 2 (Liberation Ministers)

Maaari din dasalin ng lahat o ng namumuno ang sumu-sunod:

Pari/ Namumuno/ Lahat:

Panginoong Hesus, salamat po sa Inyong pagbabahagi sa akin ng pagkakataong maging kasangkapan Mo sa Iyong gawain ng pag-hilom at pag-papalaya.

Salamat po sa mga pagpapagaling na aking nasaksihan at naranasan sa araw na ito. Nguni’t nababatid ko na ang mga karamdaman at kasamaang nakasagupa ko ay higit pa sa makakayanang harapin at batahin ng aking marupok na pagka-tao. Kaya’t nagsusumamo akong linisan Mo po ako at palayasin ang lahat ng espiritu ng kalungkutan, negatibong espiritu ng pagsalungat (negativity) at espiritu ng kawalan ng pag-asa (despair) na maaaring nadampot ko o kumapit sa akin sa proseso ng gawaing ito.

Kung sa nag-daang oras at panahon, ako ay natuksong magalit, mawalan ng pasensya o natukso sa kayamuan (lust), nagsusumamo akong linisin sa akin ang lahat ng mga tuksong ito at palitan Mo po ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan.

Kung mayroon mang masasamang espiritu na kumapit sa akin o dili kaya ay nambuyo sa akin sa anumang kaparaanan, silang masasamang espiritu ng lupa, hangin, apoy o ng tubig, silang masasamang espiritu mula sa impyerno o sa kalikasan, utusan Mo po sila, O Panginoong Hesus, na lumayas ngayon din at kagyat na pumaroon sa Iyong paanan upang sapitin ang itinakda Mo para sa kanila.

Halina, Espiritung Banal, papag-baguhin ako, punan ako ng Iyong Mahal na kapangyarihan, pag-ibig at kagalakan. Palakasin ako kung saan ako naging mahina at damitan ako ng Iyong Liwanag. Punan ako ng Iyong Buhay.

Ipadala Mo po sa akin, Panginoong Hesus, ang iyong mga Banal na Anghel, upang tulungan ako at ang aking pamilya, ang aking mga mahal sa buhay, at patuloy na bantayan at ipagsanggalan laban sa lahat ng karamdaman, pinsala at mga aksidente. Bantayan din ako sa aking pag-uwi sa aking tahanan, at pagkalooban ako ng mapayapang pamamahinga ngayong gabi.

Pinupuri Kita ngayon at magpakaylan man, † Ama, Anak at Espiritu Santo! Amen.