3. Liberation Prayer 3

Sa Ngalan at Kapangyarihan Mo, O Hesu-Kristo, ay palayasin Mo ang masasamang espiritu ng kayamuan, ang espiritu ng inggit at selos, katakawan at kasakiman, ang espiritu ng katamaran, kayabangan at pagsisinungaling, ang masamang espiritu ng galit at paghihiganti – palayasin Mo po ang lahat ng ito ngayon din upang huwag nang pinsalain, buyuhin at pahirapan si (N) at ang lahat ng naririto sa lugar na ito, sampu nang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay.

Palayasin Mo sila ngayon din nang hindi na manggulo kahit kanino man. Utusan Mo silang pumariyan sa paanan ng Iyong Krus upang sapitin nila ang nararapat sa kanila. Utusan Mo silang huwag nang bumalik kahit kailan at kahit saan sa piling ng mga nilalang.

O Banal na Espiritu, punan Mo po ng Inyong Pananahan at Pag-ibig ang lahat ng kawalang iniwan ng mga masasamang espiritu. At aking itinatalaga nang may-kabanalan si (N) sa Iyo, Banal na Santisima Trinidad, nang buong-buo at walang pag-aalinlangan, tulad din ng ibig nitong si (N), sa pamamagitan ng mga masintahing pananalangin ng mapagkumbabang si Bireng Maria, aming Ina. Amen.