6. Consecration of the Natural Third Eye

Namumuno:
O Diyos † Amang Makapangyarihan sa Lahat, Ikaw na Maylikha sa Sangtinakpan, Ikaw na Simula at Katapusan ng aming abang buhay, Sa Iyo ang aming hininga at buhay, Sa Iyo ang aming buong katawan.

Patawarin Mo po si N. sa kaniyang mga pagkakasala Sa katawang bigay Mo sa kaniya.

Sa mga pagkakataong inaabuso niya ang templo ng Iyong Pag-ibig sa kaniyang katawan,
Patawad, Panginoon ko, patawad.

Sa mga pagkakataong lubha siyang naging abala sa pangangalaga ng kaniyang katawang pisikal sa punto ng pagigig banidoso / banidosa,
Patawad, Panginoon ko, patawad.

Sa mga pagkakataong naging manhid naman siya sa mga pangangailangan ng kaniyang kapwa, Patawad, Panginoon ko, patawad.

Sa mga pagkakataong ginamit ni N. ang mga pambihirang kakayahang ipinagkaloob Mo sa kaniya sa maling kaparaanan, upang panaigan ang ibang tao at manipulahin ang kapwa at mga bagay na likha Mo sa pamamagitan ng huwad na kapangyarihan, Patawad, Panginoon ko, patawad.

Sa kaniyang kawalan ng kababaang loob sa pagkilalala na Ikaw ang pinagmulan ng kaniyang talino at isipan, na Ikaw lamang ang puno’t hangganan ng lahat ng kaniyang mga pambihirang kakayahan, Patawad, Panginoon ko, patawad.

Sa lahat ng kaniyang mga sikretong pagmamalabis at kayabangan, mga sikretong pagkukunwari at kasinungalingan, Patawad, Panginoon ko, patawad.

Itinataas ko sa Iyong mga kamay at pagkakandili ang anumang mga kakayahang saykiko o psychic abilities na taglay ni N., na sa kaniyang pagkabata pa ay hinasa niya at inensayo sa pagtanda, na batid niyang hindi pangkaraniwan sa Iyong mga nilikha.

Itinataas ko sa Iyong mga palad at pag-angkin ang anumang mga pambihirang kakayahan ng isipan ni N., kakayahan niya sa kaniyang katawan, kaluluwa at espiritu na naipapamalas niya marahil sa kaniyang gawain at sa kaniyang mga ugnayan, na maaaring naka pagdulot ng kamanghaan sa mata ng ibang nilalang upang maakay lamang sila sa hunghang na paghanga sa kaniyang kakayahan at pagkikilanlan at lalu’t higit kung naakay niya lamang sila upang lumawig ang kanilang pagkahilig sa mga bagay na may kinalaman sa okultismo at esoterismo.

Sa pamamagitang ng Krus † na ito sa kaniyang noo (guguhit ng maliit na krus sa noo ng biktima gamit ang exorcised oil) ay itinatalaga ko ang mga psychic abilities na ito sa Iyong dakilang kapangyarihan lamang, † O Panginoon Ko, upang si N. ay mapagsanggalan ng Iyong pag-ibig laban sa posibleng paniniil at pambubuyo ng masasamang espiritu na naghahangad umangkin sa mga kapangyarihan niyang ito.

|Palayasin Mo ang lahat ng panunukso at pambubuyo ng masasamang espiritu sa buhay ni N. sa nagdaang panahon, ngayon at sa hinaharap:

  • Na makibahagi sa mga gawaing okulto;
  • Na magpalaganap ng mga katuruang esoterismo;
  • Na gamitin ang kapangyarihang ito upang:
    manghula, manggamot, manggayuma, mangulam, magsumpa, makipag-usap sa mga kaluluwa, magbasa ng nakaraan, sumilip sa isipan ng tao, at kahit upang magpalayas sa mga masasamang espiritu, o magpalawig ng kamalayan at pagsasakatuparan ng mga pamahiin, at lahat ng mga gawaing maaaring palihim o sa isipan lamang na kinasasangkutan ng demonyo at ng kaniyang mga kampon.
    Palayasin Mo ang lahat ng ito sa puso, isipan, katawan, kaluluwa at buhay ni N.| (3x)

Gayun din, O † Diyos ko, ay nagsusumamo akong (guguhit muli ng maliliit na krus sa kilay ng magkabilang mata ng biktima gamit ang exorcised oil) patigilin Mo sa Iyong kapangyarihan ang lahat ng pagpapakita at pagpaparamdam ng masasamang espiritu na nagsisimula nang mangabuso sa psychic abilities at enhanced faculties ni N.

Panginoon † kong Hesu-Kristo, aking Diyos at Tagapagligtas, Tanggapin Mo po ang bukas na Third Eye ni N. Ikaw ang maghari at manahan sa kaniyang buong katauhan kasama ng Espiritu † Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.