4. Apostles’ Creed

Pari/ Namumuno/ Lahat:
Sumasampalataya ako sa Diyos
Amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo,
iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawang tao Siya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus,
namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan
ng mga yumao. Nang may ikatlong araw
nabuhay na muli. Umakyat sa langit, naluluklok
sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula ang paririto’t
maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
Sa Banal na Simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal;
Sa kapatawaran ng mga kasalanan,
Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga nangamatay na tao,
At sa buhay na walang hanggan. Amen.