STEP 8: CLOSING LIBERATION PRAYERS

MGA DALANGIN PAGKATAPOS NG PAGPAPALAYA

Ang Cleansing Prayers ay dinarasal matapos isagawa ang liberation session. Ang mga pananalanging pag-lilinis ay panalangin sa Diyos upang patuloy na ipagsanggalan ang bawa’t isang nakibahagi sa liberation session laban sa paghihiganti ng masasamang espiritung na-apektuhan ng Kapangyarihan ng Diyos.