4. Liberation Prayer 4

Biktima:
Amang Nasa Langit, pinupuri Kita at pinasasalamatan para sa lahat ng biyayang ipinagkaloob Mo sa akin. Ipagsanggalan Mo po ako sa pamamagitan ng kamahal-mahalang Dugo ng Iyong Anak na si Hesu-Kristo. Papag-ibayuhin ang Pananahan ng Espiritu Santo sa aking isipan at kalooban sa pamamagitan ng Kaniyang dalang Karunungan, Kaalaman, Pang-uunawa, Pagkauhaw sa pananalangin, Paggabay at Pagkilala sa Iyong Banal na Kalooban nang ako ay lubusang mapasakop sa Iyong Pagkandili.

Ama, hilumin Mo po ang lahat ng mga negatibong emosyon na nasa aking puso. Hilumin Mo po ang anumang mga nakatago at nakalantad na sugat sa aking kaluluwa. Ipadala ang Iyong Espiritu Santo upang supilin ang lahat ng mga masasamang espiritu na nagmumula sa mga maka-enkantong bulong, mga sumpa, pangkukulam, pambabarang, o mula sa mga masasamang ritwal ng buduismo. Ipadala ang Iyong Espiritu Santo upang linisan ang aking lahi sa lahat ng mga negatibong materyal – na namana ng aking angkan mula sa aking mga ninuno, kilala ko man o hindi; mga masasamang bagay na pinag-ugatan ng aking mga pagkaka-lulong – nakaraan man ito, sa pangkasalukuyan man o sa darating pang panahon, alam ko man ang mga ito o hindi; mga masasamang bagay laban sa akin, laban sa aking pamilya at mga mahal ko sa buhay, mga bagay na nambubuyo at sumisira sa aking mga ugnayan, sa aking kabuhayan, sa aking kaperahan, o sa aking paglilingkod sa Iyo, O Diyos ko.

Ama, pinatatawad ko ngayon ang lahat ng nakasakit sa akin. Binibitawan ko ang poot, kung mayroon mang natitira sa puso ko na lingid sa aking kaalaman, poot na pinamumugaran ng masamang espiritu ng paghihiganti.

Patawarin Mo po ako sa aking mga pagkakasalang mortal at benyal, sa aking pagkukulang na taglay ng aking pagkatao, sa mga pagkukulang ko sa aking katawan, sa aking isipan, sa aking puso at kalooban, sa aking kaluluwa at espiritu, sa aking ala-ala at mga emosyon, pagkukulang kong laban sa wastong pag-uugali at labag sa mga aral at prinsipyo ng kabutihan. Patawad, Panginoon, patawad.

Patuloy Mo po akong hugasan sa Kamahal-mahalang Dugo ni Hesu-Kristong Panginoon Ko at Diyos ko, nabubuhay at naghaharing kasama Mo at ng Espiritu Santo, magpasa-walang hanggan. Amen.

Namumuno:
Sa Iyong Ngalan, Kalakasan, Dugo at Kapangyarihan, O Hesu-Kristo, ay igapos Mo at ipawalang-bisa at saysay ang masasamang espiritu sa loob at labas ng pag-katao ni (N).

Utusan Mo ang masasamang espiritung ito kasama ang lahat ng miyembro ng kanilang mga hukbo na lumayas ngayon din sa Iyong Ngalan at Kapangyarihan, O Diyos Amang nasa Langit. Utusan Mo silang lumayas nang mapayapa at tahimik at kagyat na pumaroon sa Paanan ni Hesu-Kristo, sa Harapan ng Kaniyang Presensya sa Eukaristiya, sa pinakamalapit na Katolikong Tabernakulo, nang saptin nila ang nararapat sa kanila. Utusan Mo po silang huwag nang bumalik upang dungisan ang mga likha Mong anak.

Pinakamamahal na Espiritu Santo, punan Mo po si (N) ng Iyong Dakilang Awa at Pag-ibig.

Ang lahat nang ito’y hinihiling ko sa Ngalan ni Hesu-Kristo, sa pamamatnubay ng Espiritu Santo.

O Mahal na Birheng Maria, Imaculada Concepcion, esposa ng Espiritu Santo, ipanalangin mo po ako. Amen.