IV. OPPRESSION (PANINIIL)

PANALANGIN LABAN SA PANINIIL NG MASASAMANG ESPIRITU
Biktima/ Namumuno:
O Banal na Espiritu ng Diyos, † Ama, Anak at Espiritu Santo, Santisima Trinidad, sa tulong ng Mahal na Ina, Kalinis-linisang Birheng Maria, sa tulong ng mga Arkanghel at mga Anghel at Banal sa langit, pumanaog po kayo sa akin ngayon at sa lahat ng mahal ko sa buhay. Hugasan Mo po ako nagyon, ang Iyong abang lingkod na nagsisisi at humihiling ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala at pagkukulang, maliit man o malaki, batid ko man o hindi; mga pagkakasala dala ng aking kahinaan o aking kamangmangan. Patawarin Mo po ako, O Panginoon ko at Diyos ko.

At palayasin Mo po, O Makapangyarihang Diyos, ang lahat ng uri ng pamumugad at paniniil ng masasamang espiritu sa pamumuno ni Satanas, sa aking buhay at sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Palayasin Mo po sila, wasakin, lupigin at ibulid sa Impyerno ang lalat ng masasamang espiritung ito.

Ipawalang bisa Mo po, O Diyos na mahabagin, ang lahat ng sumpa ng kamalasan na maaaring nagmula sa anumang uri at anyo ng pangkukulam, pambabarang, huwad na panggagamot, mga maka-enkantong bulong at kung anu-anong mga uri ng dibinasyon, ito man ay taglay ng isang mutya, anting-anting sa anyo ng amulet o talisman, o taglay ng mga insignias o libreto na may nakasulat na iba’t-ibang huwad na pananalangin at mga ritwal sa mga lenguwahe at guhit, lubos man o di ko lubos na nauunawaan, nguni’t alam ko na ngayong lumalabag sa tunay na Pag-ibig Mo.

Ang mga ito ang kadahilanan ng matinding pamumugad at paniniil ng dyablo sa buhay ko at sa buhay ng mga mahal ko. Palayasin Mo at ipawalang bisa ang lahat ng ito ngayon, O Diyos ko. Kalakip sa pagpapalayas na ito, palayain Mo po ako at sampu ng aking mga mahal sa buhay, sa pagkakagapos sa kasalanan at pagkahilig sa mga ito. Palayain ako sa paniniil ng mga kasalanan ng kayamuan, inggit, katakawan, kasakiman, katamaran, kayabangan at masamang galit at poot. Palayasin ang pagkahilig ko sa kasinungalingan. Hugasan ako at ang lahat ng mga mahal ko sa buhay ng Iyong mapagpalang Liwanang ng Kabutihan at Katotohanan.

Ipagsanggalang Mo po ako, sampu ng aking mga ka-anak, laban sa pamumugad at paniniil o opresyon ng masasamang espiritu sa aking paligid. Huwag Mo pong pahintulutang magtuloy ito sa masidhing pambubuyo sa amin at sa mundong aming ginagalawan. Ipagsanggalan ang aking isipan, ang aking emosyon at memorya, sa Iyong pananahan.

Lupigin Mo po silang lahat, O Panginoon, at ibulid sa apoy ng impyerno, at huwag nang hayaang bumalik sa aking mundo, sa aking mga ugnayan at kaisipan.

Hinihiling ko ito sa pamamagitan sa tulong ng pag-ibig at pagkakandili ng Mahal na Birheng Maria, at sa pagsasanggalan ng mga Arkanghel, mga Anghel at mga Banal sa Langit, at sa pamamagitan ng Makapanyarihang Ngalan ni † Hesu-Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Amen.