5. Alalahanin (Memorare)

Lahat:
Alalahanin mo, o lubhang mahabaging Birhen Maria,
Na kailan ma’y ‘di narinig na may
dumulog sa iyong pag-aampon,
Humingi ng Iyong tulong at
nagmamakaawa ng Iyong saklolo,
Na Iyong pinabayaan.
Dala ng pag-asa na ito,
Dumudulog ako sa Iyo, o Birhen ng mga birhen,
Ina, sa Iyo ako’y lumalapit,
Sa Iyo ako’y humaharap na
makasalanan at namimighati.
O Ina ng walang hanggang Verbo,
Huwag mo akong siphayuin sa aking pagluhog,
Bagkus, sa Iyong habag,
Tunghayan mo po ako at pakapakinggan. Amen.