5. Nicene Creed

Pari/ Namumuno/ Lahat:

Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita.

Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos: at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, Siya ay nanaog buhat sa kalangitan. (lahat ay yuyuko hanggang sa “naging tao”) Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa Banal na Kasulatan. Umakyat sa kalangitan: at lumuklok sa kanan ng Amang Maykapal. Paririto Siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay.

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay-buhay: na nanggagaling sa Ama at sa Anak: Sinasamba Siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak: Nagsalita Siya sa pamamagitan ng mga Propeta.

Sumasampalataya ako sa iisang banal na Simbahang Katolika at Apostolika, gayundin sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen.