2. Pagtatalaga Sa Mahal Na Puso Ni Hesus At Kalinis-Linisang Puso Ni Maria

Pari/ Namumuno:
Mahal na Puso ni Hesus, ang malalim na mga sugat at pagkakawatak-watak ng mga ugnayan sa buhay ni N. ang nagdudulot sa kaniya ng lakas ng loob na tugunan nang maagap ang mabibigat na suliranin sa kaniyang panahon at kalalagayan. Siya ay sugatan; ang puso niya ay nagkapira-piraso na. Pinaghihinaan na siya ng loob. Nagsusumamo po ako, Inyong abang lingkod, sa Iyong Mahal na Puso, Panginoon, na hilumin Mo po si N. at gawin mong ganap muli.

Nakaugat sa kaniyang pananampalataya sa Iyo ang pangako niya ng pagpapanibago ng kaniyang sariling ugali, pag-iisip at pagkatao. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Iyong Puso, daluyan Mo po siya ng bagong sigla at panibagong ningas na magtataguyod sa kaniyang hangaring pagbabago para sa kaniyang sarili.

O Pag-ibig ng Mahal na Puso ni Hesus, pagkalooban Mo po si N. ng tapang at pagtitiyaga. O Karunungan ng Mahal na Puso ni Hesus, turuan mo po siyang manalangin at kumilos na puspos ng pag-asa at pagmamalasakit sa kaniyang kapwa sa lahat ng panahon. O Kalinis-linisang Puso ni Maria, tulungan Mo po siya sa kaniyang hangaring maging isang bagong tao, walang ibang hangad kundi ang lalung ibigin, kilalanin at paglingkuran si Hesus, Iyong Minamahal na Anak, aking Panginoon at Diyos ngayon at magpakailan man. Amen.