1. Pagtatalaga Ng Sarili Sa Banal Na Puso Ni Hesus

Biktima :
O Puso ni Hesus, bukal ng lahat ng biyaya, sinasamba Kita, iniibig Kita, at ako’y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Iniaalay ko sa Iyo ang puso ko. Gawin Mo po akong mapagkumbaba, mapagbigay, malinis at laging handang sundin ang Inyong kalooban. Igawad Mong mabuhay ako sa Iyong Pag-ibig at para lamang sa Iyo.

Ipagsanggalan Mo po ako sa gitna ng mga panganib, aliwin ako sa gitna ng aking kapighatian, gawaran ako ng kalusugan sa aking pangangatawan, pag-alalay sa lahat ng aking mga pansamantalang pangangailangan, at ang Inyong pagbabasbas sa lahat ng aking mga minimithi, adhikain at mga gawain, at biyayaan po ako ng banal na pagtawid sa kabilang buhay.

O Pinaka-maawaing Hesus, itinatalaga ko ang aking sarili ngayon at sa lahat ng panahon sa Inyong Kabanal-banalang Puso. Hesus na may maamò at mapag-kumbabang Puso, gawing ang puso ko ay matulad sa Inyong Puso. Amen.