2. Liberation Prayer 2

Namumuno:
Sa Ngalan Mo, O Hesus ng Nazareth, sa pamamagitan ng kamangha-mangha Mong Kapangyarihan bilang Diyos at sa pamamamagitan ng Iyong Makapangyarihan at Mapag-ligtas na Pangalan, bilang Panginoon at Diyos, ay Iyong sawayin, itakwil, bigkisin, at palayasin ang lahat ng masasamang espiritu.

Inuutusan Mo ngayon sa Iyong Ngalan, O Hesus, ang lahat ng masasamang espiritu, na lumayas ngayon din at lisanin si (N) nang hindi siya sinasaktan. Pinaroroon Mo sila Panginoon sa paanan ng Iyong Krus at binabawalang bumalik pang muli.

O Banal na Espiritu, punan Mo po ng Inyong Pananahan at Pag-ibig ang lahat ng kawalang iniwan ng mga masasamang espiritu. At aking itinatalaga nang may-kabanalan si (N) sa Iyo, Banal na Santisima Trinidad, nang buong-buo at walang pag-aalinlangan, tulad din ng ibig nitong si (N), sa pamamagitan ng mga masintahing pananalangin ng mapag-kumbabang si Bireng Maria, aming Ina. Amen.