2. Lord’s Prayer

Ama Namin

Pari/ Namumuno/ Lahat:
Ama namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang Ngalan Mo
Mapasaamin ang kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa, para nang sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming
kakanin sa araw araw.
At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot mahulog sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Amen.