2. Pagtatalaga Sa Mahal Na Puso Ni Hesus At Kalinis-Linisang Puso Ni Maria

Biktima:
Mahal na Puso ni Hesus, ang malalim na mga sugat at pagkakawatak-watak ng aking (pamilya /komunidad/ bansa) ang nagdudulot sa akin ng lakas ng loob na tugunan nang maagap ang mabibigat na suliranin sa aking panahon at kalalagayan. Ako’y sugatan; ang aking puso’y nagkapira-piraso na. Pinaghihinaan na ako ng loob. Nagsusumamo po ako sa Iyong Mahal na Puso, Panginoon, hilumin Mo po ako at gawin mong ganap muli.

Nakaugat sa aking pananampalataya sa Iyo ang pangako ko ng pagpapanibago ng aking sariling ugali, pag-iisip at pagkatao. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Iyong Puso, daluyan Mo po ako ng bagong sigla at panibagong ningas na magtataguyod sa aking hangaring pag-babago para sa aking sarili.

O Pag-Ibig ng Mahal na Puso ni Hesus, pagkalooban Mo po ako ng tapang at pagtitiyaga. O Karunungan ng Mahal na Puso ni Hesus, turuan mo po akong manalangin at kumilos na puspos ng pag-asa at pagmamalasakit sa aking kapwa sa lahat ng panahon. O Kalinis-linisang Puso ni Maria, tulungan Mo po ako sa aking hangaring maging isang bagong tao, walang ibang hangad kundi ang lalung ibigin, kilalanin at paglingkuran si Hesus, Iyong Minamahal na Anak, aking Panginoon at Diyos ngayon at magpakailan man. Amen.