4. Pagtatalaga Sa Kalinis-Linisang Puso Ni Maria (San Juan Pablo II)

Biktima :
Kalinis-linisang Birhen Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Simbahan, itinatalaga ko sa Iyo, Ina na nagnanais na lumapit sa akin, ang lahat ng aking pagkatao at lahat ng aking pag-ibig. Itinatalaga ko rin sa Iyo ang aking buhay, mga gawain, aking kaligayahan at kapighatian. Aking inihahabilin sa Iyong pagkalinga ang lahat ng aking pagkatao at lahat ng aking pag-aari, yaman, panahon at talino – Ikaw na aking Mahal Ina.

Turuan mo akong lalung lumapit kay Hesus, at kung ako ay magkasala, tulungan mo akong magsisi at magkumpisal sa pamamagitan ng Sakramento ng Pakikipag-kasundo na nagdudulot ng wagas na kapayapaan sa aking kaluluwa. Tanganan mo ako ng iyong masintahin at kaibig-ibig na kamay, O aking Ina. Amen.