2. Curses and Spells

Panalanging Pagpapawalang Bisa Ng Mga Sumpa At Bulong

Biktima:
|Sa Kapangyarihan Mo, O Hesu-Kristong Panginoon ko at Diyos ko, ay ipawalang bisa Mo po ang lahat ng mga sumpa at mga maka-enkantong bulong na ipinataw laban sa akin ng masasamang espiritu at ng mga taong kampon ng kasamaan. At sa Ngalan ni Hesu-Kristong Panginoon at Diyos ko ay nilalagot ko at pinuputol ko ang anumang ugnayan ng mga masasamang espiritung ito laban sa akin. | (3x)

At Iyo pong utusan, O Hesu-Kristong Panginoon ko at Diyos ko, ang lahat ng kasamaang ito na lumayas ngayon din at kagyat na mapasakop at mapasailalim sa Kapangyarihan Mo, sa Paanan ng Iyong Krus. Ikaw po ang mamahala sa kanilang sasapitin.

O Kabanal-banalang Espiritu, pumasok ka sa kawalang iniwanan ng mga masasamang espiritung ito at punan ako ng Iyong Banal na Pananahan, Pag-ibig at Pagkandili. Huwag hahayaang bumalik ang mga espiritung ito. Amen.