5. Ungodly Vows Or Pacts

Panalangin Sa Pagpapawalang Bisa Ng Mga Pakikipag-Kasunduan O Kontrata Sa Masasamang Espiritu

Namumuno:
Sa Ngalan ni † Hesu-Kristo, Panginoon ko at Diyos ko, ay ipinahahayag ko ang paglaya ni N. mula sa pagkakagapos ng masasamang espiritu na naka-ugat sa mga espiritual na pagkakapit, pagtatali, pagpapasan, o espirituwal na pambubuyo, sumpa at panunuligsa sa kaniya, na maaaring dumikit at kumapit sa kaniya dala na rin ng mga masasamang pakikipag-kaibigan, pakikisama o pakikibagay, dala na rin ng mga pakikipagugnayan niya sa masasamang espiritu, o dala ng mga masasamang karanasan ng pang-aabuso sa kaniya, batid man niya o hindi, sa isip, salita o sa pangangatawan at emosyon niya, o dahil sa kaniyang pakikipag-ugnayan sa mga taong nagdadala sa kaniya sa espirituwal na panganib.

|Sa Ngalan ni † Hesu-Kristo, Panginoon ko at Diyos ko, ay itinatakwil at binabawi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng mga panata, pangako, kasunduan o kontrata na pinasok, ginawa, sinabi o inisip, ni N. , na may kaugnayan kay Satanas, sa Demonyo at sa masasamang espiritu, sa anumang pagkakataon sa kaniyang buhay. Ipinahahayag ko ang paglaya ni N. sa anumang panata, pangako, kasunduan o kontrata na ginawa at pinasok ng ibang tao sa ngalan niya. | (3x)

Pinawawalang bisa ng Makapangyarihang Diyos ang anumang mga impluwensyang espiritual na nagmumula sa kasamaan at kumakapit kay N. Mga masasamang espiritu, pinalalayas kayo ngayon ng Diyos!

Sa Kapangyarihan ni † Hesu-Kristo, ay kinakasela ng Diyos ang lahat ng natitira pang gawain ng kasamaan laban kay N. Pinawawalangbisa ang mga ito ng Diyos ngayon. Inuutusan kayo ng Diyos na lumayas ngayon din at mapa-sakop sa Kaniyang Kapangyarihan, pumaroon sa Paanan ng Krus ni Hesu-Kristo, Panginoon ko at Diyos ko.

Ama, dinadalangin ko na lumawig pa at lumago ang mga biyayang ipinagkakaloob Mo kay N. , lalu na ang biyaya ng tunay na pagkilatis sa mga espiritu. Bagama’t hindi siya naging puspos ng karunungan sa nagdaan at naging mapagtiwala sa mga tao at mga espiritung nag-alay ng huwad na kapangyarihan, kaalaman, kaaliwan at kasaganahan, siya ay nagsisisi ngayon at nagsusumamo sa Iyong Kapatawaran at Lakas.

Sa Ngalan ni Hesu-Kristo, pinupuri Ka namin, O Diyos na mahabagin. Sa Iyong Kaluwalhatian ay pinawalangbisa Mo ang lehitimong karapatan ng demonyo kay N., na dala ng kaniyang kahinaan ay pinayagan niyang gumapos sa kaniya sa matagal na panahon. Ipadala Mo po sa kaniya ang Espiritu Santo upang maging kaniyang tanggulan. Siya nawa ang umalalay sa kaniya sa panahong siya ay malulumbay at manghihina. Hayaang punan ng Espiritung Banal ang mga kawalang iniwan kay N. ng mga masasamang espiritung ito. Pakinggan po ang aming dalangin sa Ngalan ni Hesu-Kristo, sa tulong ng mga pananalangin ng aming Mahal na Ina, Birheng Maria. Amen.